Szkoła Wspierająca Uzdolnienia

Drukuj

 

W naszej szkole dbamy o jak najlepszy rozwój uczniów, pragniemy stworzyć im takie warunki by czuli swoją wartość, umieli i mogli prezentować własne osiągnięcia.

 

Dlatego przy naszym Gimnazjum powstał Zespół Wspierania Uzdolnień w skład, którego wchodzą nauczyciele: S. Janicka-Kurczyna (lider), A. Moskal, J. Cudzich, I. Wasyluk, K. Onyśków, Z. Niczyj, M. Fudali,  p. R. Ignacik, p. B. Przygodzka - Słodzińska, p. A. Bałachowska, p. P. Piątek, p. M. Fleszar, p. D. Kieniuk.

W 2003 roku opracowaliśmy szkolny program wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów, który został dobrze oceniony przez DODN we Wrocławiu. Wyrazem tego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz DOLNOŚLĄSKI SYSTEM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ i DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ już po raz kolejny przyznały nam tytuł Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

  certyfikat

 

Celem głównym naszego programu jest zapewnienie uczniom zdolnym wszechstronnych warunków indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, rozbudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień w myśl hasła "W każdym uczniu powinniśmy poszukiwać jego mocnych stron i wzmacniać je"

 

Rozwijając uzdolnienia i zainteresowania uczniów objętych szkolnym programem szczególnie staramy się działać w kierunku:

· współpracy wszystkich nauczycieli i wychowawców, rodziców, uczniów i środowiska lokalnego,

· różnorodności i atrakcyjności metod i form pracy,

· nauczania problemowego,

· monitorowania pracy uczniów,

· opisywania osiągnięć i sukcesów uczniów, promowania uczniów i ich opiekunów.

Przewidywane efekty programu:

· dzieci zdolne chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych i rozwijają własne zdolności,

· nauczyciele uwzględniają aktualne potrzeby takich uczniów,

· nauczyciele wyzwalają w nich inicjatywę, motywują do twórczej pracy,

· nauczyciele i uczniowie rozwiązują problemy zespołowo,

· uczniowie prezentują wyniki pracy twórczej (udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, artystycznych,

sportowych, redagowanie gazetki szkolnej, praca w Samorządzie Uczniowskim itp.),

· rodzice uczniów zdolnych włączają się do wspólnego budowania strategii pracy,

· uczniowie zdolni i ich rodzice są bardziej odporni psychicznie na ewentualne porażki,

· uczniowie umacniają się w poczuciu własnej wartości,

· uczniowie, ich rodzice i nauczyciele osiągają satysfakcję z realizacji programu.

 

Zespół po przeprowadzeniu wszystkich procedur dotyczących wyłaniania zainteresowań i uzdolnień wśród uczniów postanawia w każdym roku szkolnym objąć szkolnym programem uczniów z klas I, II i III w obszarach: artystycznym, językowym, informatycznym, przyrodniczym i sportowym.

Zespół Wspierania Uzdolnień powołał Szkolną Kapitułę, która przyznaje uczniom na koniec roku szkolnego stypendia za wyróżniające wyniki osiągane w różnych konkursach, zawodach i przeglądach.

 

W skład Kapituły wchodzą:

· Burmistrz Miasta Ząbkowice Śl.

· Przedstawiciel Rady Rodziców

· Przedstawiciel Grona Pedagogicznego

· Przedstawiciel Zespołu Wspierania Uzdolnień

· Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

 

Fundusze na stypendia i pracę z uczniem zdolnym Zespół pozyskuje organizują wiele imprez jak: loterie fantowe, zabawy dochodowe, kiermasze ozdób świątecznych, aukcje prac uczniów, nauczycieli i rodziców. Nadmienić należy iż część funduszy pochodzi także ze środków Rady Rodziców.

Celem promocji szkoły a przede wszystkim talentów i uzdolnień uczniów objętych szkolnym programem wspierania uzdolnień oraz uczniów zrzeszonych w różnych kołach zainteresowań Zespół przeprowadza każdego roku szkolnego Dni Otwarte Szkoły dla zaproszonych gości tj. uczniów, wychowawców, dyrektorów szkół podstawowych z Ząbkowic Śląskich oraz władz naszej gminy i Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu.


Cykliczną imprezą organizowaną w czerwcu są popołudniowe spotkania z Rodzicami i zaproszonymi gośćmi "Biesiada Talentów" gdzie nasi uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują w formie prezentacji pracę i osiągnięcia w różnych kołach zainteresowań.

 

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.