Projekt Socrates Comenius

Zadaniem programu Socrates Comenius było rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Celem programu było kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.

 

Patronem programu był Jan Amos Komeński (w międzynarodowej wersji językowej Comenius) – czeski filozof i pedagog z XVIIw. Jego idee: zgodnej współpracy między narodami, jednakowych praw dla wszystkich i kształcenia jako drogi do pełnego rozwoju jednostki znajdują pełne odzwierciedlenie w Programie Comenius.

 

Rok szkolny 2004/2005 w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl. był początkiem międzynarodowej współpracy w ramach projektu Sokrates - Comenius z tematem "Woda – źródło życia, które należy chronić". Warunkiem udziału w projekcie było uzyskanie pozytywnej akceptacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej Programu Sokrates.

 

W ramach międzynarodowego projektu Socrates Comenius na kole chemicznym wykonaliśmy: analizę wody, która obejmowała następujące wskaźniki jakości wody: oznaczanie zawartość tlenu i tlenku węgla (IV) w wodzie, badanie kwasowość i zasadowość wody, określanie twardość i pomiar pH wody.

Uczniowie sami dostarczali wodę, którą poddawaliśmy szczegółowym badaniom. Do badania wody pobrano próbki wody pochodzące z 16 miejscowości Dolnego Śląska: Albertów, Braszowice, Kamieniec Ząbk., Kluczowa, Kłodzko, Lutomierz, Nowy Gierałtów, Piława Górna, Potworów, Przerzeczyn Zdrój, Rudnica, Stoszowice, Wilkanów, Wrocław, Ząbkowice Śl., Żdanów.

Wykonane badania pokazały, że największa zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie jest w miejscowości Kluczowa - wynosi 7,9mg/L, a najmniejsza w miejscowościach: Przerzeczyn i Żdanów - wynosi 2,5mg/L (do analizy użyto wód głębinowych). W pozostałych miejscowościach zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie oscyluje w przedziale między 4,5mg/L – 7,8mg/L.

We wszystkich miejscowościach zasadowość mieści się w podanym zakresie. Największą zasadowość posiada próbka wody z miejscowości Żdanów – wynosi 300mg/L CaCO3, a najmniejszą zasadowość próbka wody z Kluczowej – wynosi 96mg/L CaCO3.

We wszystkich miejscowościach kwasowość mieści się w podanym zakresie. Największą kwasowość posiada próbka wody z miejscowości Piława Górna – wynosi 40mg/L CaCO3, najmniejszą kwasowość próbka wody z miejscowości: Albertów, Braszowice i Kłodzko – wynosi 5mg/l CaCO3.

Wykonane badania pokazały, że najmniejsza zawartość CO2 występuje w wodzie pochodzącej z miejscowości Wilkanów – wynosi 2mg/L CO2., a największą zawiera woda z miejscowości: Ząbkowice Śl. – 40mg/L CO2 i Braszowice – 39mg/L CO2. W pozostałych miejscowościach zawartość CO2 oscyluje w przedziale między 9mg/l – 25mg/l CO2.

We wszystkich miejscowościach występują wysokie koncentracje twardości wody i oscylują w zakresie od 90mg/L CaCO3 w miejscowości Rudnica do 300mg/L CaCO3 w miejscowości Ząbkowice Śl.

Wykonane badania pokazały, że wartości pH próbek wody z różnych miejscowości oscylują w przedziale od 6,9 do 7,7. Najlepsze pH ma woda pochodząca z miejscowości: Albertów i Braszowice – pH = 6,9 oraz miejscowości: Kluczowa i Rudnica – pH = 7,1.

 

Wspólnie opracowaliśmy foldery zawierające informacje o 10 uzdrowiskach na Dolnym Śląsku. Były to następujące uzdrowiska: Cieplice Zdrój, Długopole Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Jedlina Zdrój, Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, Przerzeczyń Zdrój, Świeradów Zdrój, Szczawno Zdrój. W folderach wykonanych w języku polskim i francuskim zawarliśmy informacje dotyczące podstawowych profili leczniczych i zabiegów przyrodoleczniczych. Na folderach zeskanowaliśmy najciekawsze fotografie reklamujące te uzdrowiska. Wykonaliśmy albumy uzdrowisk Dolnego Śląska, które zabraliśmy jako prace wzorcowe do Włoch.

 

W ramach projektu ponadto wykonaliśmy:

- zielniki roślin (drzew i roślin zielnych),

- zdjęcia "Złota Polska Jesień",

- inwentaryzacja drzew w parku w Ząbkowicach Śl.,

- kompozycje plastyczne z liści,

- płyta z autorską piosenką o wodzie,

- badanie wody – analiza wód 16 miejscowości na Dolnym Śląsku – badanie zawartości tlenu i CO2 w wodzie, badanie kwasowości i zasadowości, określanie twardości i pH wody,

- foldery 10 uzdrowisk na Dolnym Śląsku zawierające informacje o profilach leczniczych w języku francuskim,

- albumy różnych uzdrowisk na Dolnym Śląsku,

- plakaty "Zanieczyszczenia wód naturalnych",

- prezentacje multimedialne: meteorologiczna, miasta Ząbkowice Śl., polskie drzewa i krzewy owocowe,

- obrazy olejne "Ekosystemy wodne",

- rysunki pastelami "Nasze polskie kwiaty",

- akwarelki z rodzimymi ziołami,

- malowane na szkle polskie ryby, ptaki zamieszkujące brzegi stawów,

- bajki "Wars i Sawa" w języku francuskim z ilustracjami wykonanymi pastelami,

- album "Powiat Ząbkowicki".

 

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.