TERMINY I ZASADY REKRUTACJI

Drukuj

Regulamin rekrutacji 2016/2017

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM nr 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH w ZĄBKOWICACH ŚL.
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

I. PODSTAWA PRAWNA:

1.  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125).

4. Uchwała nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie

II. DO KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM PRZYJMUJE SIĘ:

1. Absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Absolwentów szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły, (gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami) w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

3. Terminarz:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO  ORAZ TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności, o którym mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia  do końca stycznia 2016r

Podanie do publicznej wiadomości przez organ prowadzący gimnazjum kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 20e ust. 3 i 4 ustawy    do końca lutego 2016r

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 do 28.VI.2016r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy do 27.VI 2016r

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu  od 24 do 28 VI 2016r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  do 1 VII 2016r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 25 VII 2016r

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum  do 27 VII 2016r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  do 1 VIII 2016r

TERMINY  POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 3 VIII 2016r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy  do 9 VIII 2016r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  do 10 VIII 2016r

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum  12 VIII 2016r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do końca sierpnia

III. PRZYJĘCIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ MIESZKAJĄCYCH W OBWODZIE SZKOŁY

1. Absolwenci szkoły podstawowej mieszkający w obwodzie szkoły przyjmowani są do klasy pierwszej gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców, zgodnie z terminarzem.

IV. PRZYJECIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ MIESZKAJĄCYCH POZA OBWODEM SZKOŁY

Absolwenci szkoły podstawowej mieszkający poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej gimnazjum, (gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami) po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

1.  Zasady rekrutacji:

 1. Wniosek o przyjęcie do publicznego gimnazjum rodzice składają w terminie zwykłym lub uzupełniającym.

 2. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego na podstawie liczby punktów wyliczonych według kryteriów zamieszczonych w statucie szkoły;

 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

 • Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

2. Kryteria  i sposób przeliczania punktów:

Lp.

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

1.

Wynik sprawdzianu
W przypadku przeliczania na punkty wyników sprawdzianu, o którym mowa w art. 20h ust. 6 pkt 1 i art. 20i ust. 2 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu mnoży się przez 0,2.

Max 40 pkt


2.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 pkt

3.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie:

Max 40 pkt

języka polskiego

matematyki

celujący

20 pkt.

bardzo dobry

16 pkt.

dobry

12 pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

języka obcego

celujący

20 pkt.

bardzo dobry

16 pkt.

dobry

12pkt.

dostateczny

8 pkt.

dopuszczający

2 pkt.


4.

Szczególne osiągnięcia wymienione na  świadectwie ukończenia

szkoły podstawowej, tj.:

13 pkt

- maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia.

4a.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

10pkt

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

4b.


Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –

5 pkt

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1942

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt


4c.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy , artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym

4 pkt

b) krajowym

3 pkt

c) wojewódzkim

2 pkt

d) powiatowym

1 pkt

5.

Osiągnięcia w aktywności (działalności) społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

2 pkt.

 1. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać max. 60 pkt.;

● 40 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku sprawdzianu

● 20 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za świadectwo z  wyróżnieniem oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na liście kandydatów do gimnazjum w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum.

 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego , na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, tj.:

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego   ( kryteria brane pod uwagę łącznie)


Punktacja


Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat z rodziny wielodzietnej

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” .

Kandydat  niepełnosprawny

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Kandydat posiadający niepełnosprawne rodzeństwo

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – dokumenty mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo mogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. – ww. dokumenty, tj. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub  separację lub akt zgonu mogą być składane: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albomogą być także składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kandydat spełnia/nie spełnia kryterium

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) – dokument może być składany: w oryginale, w notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu  lub wyciągu z dokumentu albo może być także składany w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

4. Procedura odwoławcza:

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej gimnazjum.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz dokumentacja zgromadzone w celu przyjęcia do klasy pierwszej gimnazjum są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.

 • Pamiętaj! Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o rekrutacji w szkole, w której chcesz kontynuować naukę. Odwiedź stronę internetową szkoły lub zadzwoń.

 więcej informacji pod adresem: http://www.kuratorium.wroclaw.pl

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.