Patron

PROJEKT WYBORU  PATRONA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

„NADANIE IMIENIA SZKOLE”

rok szkolny 2012/2013


        Czas spędzony w szkole to nie tylko okres, w którym młody człowiek zdobywa określoną wiedzę, ale to czas, w którym uczy się dokonywać wyborów, zastanawia się, jakie cele warto sobie w życiu postawić, jakimi zasadami i wartościami należy się kierować.

        Młodym ludziom potrzeba mistrzów, którzy swoim życiem pokażą, że możliwe jest osiągnięcie zamierzonych celów. Potrzeba również wzorów i przykładów, które pomogą w wyborze właściwej drogi, wskażą na wartości wypływające z naszej tradycji i kultury i tym samym wpłyną na całokształt rozwoju młodego wychowanka. Dla społeczności szkolnej mistrzem, wzorem i autorytetem winien być patron szkoły.

        Wybór patrona i nadanie szkole imienia to decyzja, która umożliwia całej społeczności szkolnej współtworzenie historii i tradycji. To decyzja ściśle związana z pracą dydaktyczno-wychowawczą szkoły. To również decyzja bardzo odpowiedzialna, wymagająca działań, które przygotują społeczność szkoły do świadomego i odpowiedzialnego wyboru patrona.

1. Temat projektu: „Nadanie imienia szkole. Wybieramy Patrona Publicznego Gimnazjum nr 2”.

2. Koordynator projektu: p. Agnieszka Moskal

3. Forma projektu:  szkolny, klasowy, grupowy.

4. Odbiorcy projektu: społeczność szkolna Publicznego Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl.  (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,  rodzice).

5. Termin projektu: od października 2012 r. do czerwca 2013 r.

6. Forma i termin prezentacji: wystawa, konkursy, prezentacje, czerwiec 2013.

7. Cele projektu:

- rozbudzenie zainteresowań szkołą, jej historią, aktualną działalnością;

- zainteresowanie miejscowością, w której znajduje się szkoła (historia, teraźniejszość, wybitne postacie)

- zainteresowanie historią, dokonaniami sławnych ludzi (twórczość, odkrycia, wynalazki, postawy moralne)

- wyrabianie poczucia wspólnoty szkolnej i lokalnej;

- przekonanie o potrzebie zachowania w pamięci osób, których dokonania przetrwały do dziś.

8. Umiejętności:

Uczeń:

- współpracuje i podejmuje decyzje grupowe;

- korzysta z różnych źródeł wiedzy, przeprowadza selekcję, dokonuje wyboru;

- przeprowadza wywiady, opracowuje zgromadzone informacje;

- przygotowuje i praktykuje wystąpienia publiczne (np. prezentacja, program artystyczny)

- ocenia, wygłasza opinie, dokonuje wyborów.


Gimnazjum poprzez nadanie imienia:

- uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,

- promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,

- w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,

- wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów (np. organizacji wycieczek, wakacyjnej wymiany dzieci i młodzieży),

- może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność,

- wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ WYBORU PATRONA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2

        W październiku 2012 r. koordynatorka  ds. wyboru patrona zaplanowała działania, tworząc projekt „Nadanie imienia szkole”. Projekt obejmował szereg zadań od października do czerwca 2013 roku. 

         Został powołany zespół do spraw wyboru patrona,  w skład którego weszli: p. M. Golema, p. A. Szynkura, p. Z. Niczyj, p. M. Pomykała, p. T. Łazarewicz, p. H. Cupiał, p. B. Przygodzka-Słodzińska, s. K. Fabicka, p. J. Cudzich, p. M. Burnat.

        Nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi  oraz rodzice przedstawili swoje propozycje. Lista obejmowała  następujące kandydatury:

- Jędrzej Śniadecki
- Janusz Korczak
- rotmistrz Witold Pilecki
- Nobliści Polscy
- Adam Małysz
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Maria Skłodowska-Curie

        W lutym odbyły się wybory nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Spośród ww. propozycji decyzją Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz  pracowników administracji i obsługi wybrano patrona naszej szkoły. Zdecydowano, że szkoła będzie nosić imię:

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich
w  Ząbkowicach Śląskich

Patroni szkoły:

Maria Skłodowska-Curie

Henryk Sienkiewicz

Władysław Reymont

Czesław Miłosz

Lech Wałęsa

Wisława Szymborska

     

        Jako Szkoła Wspierająca Uzdolnienia i Szkoła Odkrywania Talentów wspieramy i mobilizujemy do działania uczniów uzdolnionych, którzy wykazują swoje talenty w różnych dziedzinach nauk. Różnorodność działań Polskich Noblistów będzie stanowić dla społeczności uczniowskiej bogatą bazę do pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia rozwoju intelektualnego.

        Na liście laureatów tej prestiżowej nagrody znalazły się osoby, które zostały uhonorowane za osiągnięcia w różnych dziedzinach: za twórczość literacką, dokonanie przełomowych odkryć w dziedzinie fizyki i chemii oraz działalność na rzecz pokojowego rozwiązywania konfliktów.

        Alfred Nobel stwierdził: „Nagroda Nobla osobom, które uczyniły najwięcej dla dobra ludzkości”.

     26 kwietnia 2013 r. odbędzie  się referendum, w którym społeczność szkolna Publicznego Gimnazjum nr 2 podejmie ostateczną decyzję.

                                                                                         Agnieszka Moskal

26 kwietnia w auli naszego gimnazjum odbyło się referendum w sprawie wyboru patrona szkoły. W głosowaniu wzięła udział cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Na pytanie postawione w referendum „Czy chciałbyś, aby Publiczne Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śląskich nosiło imię Noblistów Polskich?” większość odpowiedziała TAK. Tym samym patronami naszej szkoły będą: Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa i Wisława Szymborska. Koordynatorem projektu wyboru patrona jest p. Agnieszka Moskal.

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.