Świetlica szkolna

Drukuj

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest czynna codziennie w godzinach:

DNI TYGODNIA S. Janicka - Kurczyna A. Kuźmińska
PONIEDZIAŁEK 10:30 – 15:30
 7:30 – 9:00
WTOREK 10:30 – 15:30
ŚRODA

7:30 – 9:00
11:00 – 15:30

CZWARTEK

7:30 – 9:45
12:15 – 15:30

PIĄTEK 11:00 – 15:30 7:30 – 9:00

Opiekę wychowawczą w tych godzinach zapewniają nauczyciele świetlicowi: 
p. Sylwia Janicka – Kurczyna, p. Anna Kuźmińska.

Opieka między innymi sprawowana jest nad uczniami zwolnionymi z lekcji religii i zajęć wychowania fizycznego. 

 


 

Nauczyciele świetlicy sprawują również opiekę nad uczniami dojeżdżającymi na przystanku autobusowym.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Do świetlicy szkolnej uczęszcza młodzież dojeżdżająca, zwolniona z zajęć dydaktycznych

(katecheza i wychowanie fizyczne).

2. Każdy uczeń przychodzący na zajęcia świetlicowe może skorzystać z pomocy dydaktycznej

(odrabianie lekcji).

3. W ramach zajęć organizowane są zajęcia wychowawcze i profilaktyczne.

4. Świetlica czynna jest codziennie przez siedem godzin.

5. W świetlicy można skorzystać z gier, układanek, puzzli oraz czasopism młodzieżowych.

6. Każda osoba przebywająca w pomieszczeniu świetlicy zobowiązana jest do pozostawiania po sobie porządku i przestrzegania zasad BHP.

ŚWIETLICA REALIZUJE SWÓJ CEL POPRZEZ NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

• Pomoc dydaktyczna.

• Rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych.

• Kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych.

• Rozwijanie samorządności i samodzielności.

• Pomoc uczniom słabym, zaniedbanym i zagrożonych niepowodzeniem szkolnym.

• Profilaktyka uzależnień.

 

 

Thursday the 20th. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Ząbkowicach Śląskich. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.